Intelligentieonderzoek Rotterdam

Als er vragen zijn over de leerprestaties van uw kind, kan een intelligentieonderzoek in Rotterdam helpen deze leerprestaties beter te plaatsen. Een intelligentieonderzoek zegt niet alleen iets over het leerpotentieel van uw kind, maar uit het intelligentieprofiel komen ook de sterke en minder sterke kanten van uw kind naar voren.

Wat is een intelligentieonderzoek?

Intelligentie is eigenlijk een verzameling van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden, die kunnen worden ingezet om effectief met de omgeving om te gaan. Een intelligentietest brengt deze vermogens, processen en vaardigheden in kaart. Wij gebruiken hiervoor de WISC-III, in de loop van 2019 zal deze vervangen worden door de WISC-V. Het IQ is een belangrijke, maar natuurlijk niet de enige, voorspeller van leerprestaties. Uit een intelligentieonderzoek komt een totaal IQ-score, deze wordt vervolgens opgedeeld in verschillende deelgebieden. Het belangrijkste onderscheid is hierbij het verbale en performale leergebied. Het verbale IQ is een weergave van het vermogen om in taal gepresenteerde problemen door middel van taal op te lossen. Het performale IQ is een weergave van het vermogen om visueel gepresenteerde problemen door middel van een handeling op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan puzzels.

De intelligentie kan ook in kaart gebracht worden met de SON-R 6-40. Deze test kan een goed alternatief zijn voor de WISC als uw kind problemen met de taalontwikkeling heeft, gevoelig is voor tijdsdruk, of als Nederlands niet de moedertaal is. Bij afname van dit intelligentieonderzoek in Rotterdam is geen geschreven of gesproken taal nodig.

De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig.

De test is met name geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij personen die beperkt zijn in hun verbale communicatie zoals doven en slechthorenden en personen met taal- en spraakstoornissen. Ook voor personen die weinig Nederlands spreken, voor autistische personen en voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden is deze test bij uitstek geschikt. De test is relatief ongevoelig voor cultuurverschillen, hoewel hier uiteraard altijd aandacht voor moet blijven bij interpretatie van de resultaten.

Waarom een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek in Rotterdam meet ten eerste wat de cognitieve capaciteiten van uw kind zijn. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden welke leerprestaties cognitief gezien bij uw kind passen. Hierbij moet wel weer benadrukt worden dat het IQ niet het enige is wat een rol speelt bij de leerprestaties van uw kind. Motivatie, concentratie en werkhouding zijn allemaal net zo belangrijk. Ook het intelligentieprofiel van uw kind speelt een rol. Daarom is naast goede observaties tijdens het onderzoek ook een analyse van de sterke en zwakke punten binnen het profiel belangrijk. Zo kan uit een intelligentieonderzoek naar voren komen of uw kind een voorkeur heeft voor verbale of visuele informatieverwerking, in aanleg goed kan automatiseren of beschikt over een sterk werkgeheugen. Al deze eigenschappen hebben hun gevolgen voor de onderwijsbehoeften van uw kind. Een intelligentieonderzoek in Rotterdam geeft dus veel aanknopingspunten voor de begeleiding.

Mogelijkheden voor aanvullend onderzoek

Naast een intelligentieonderzoek te Rotterdam kunnen aanvullend psychologische tests afgenomen worden. Zo kunnen wij andere factoren die een rol spelen bij het leren in kaart brengen. Denk hierbij aan concentratie, motivatie, faalangst en zelfbeeld. Als u in dergelijk aanvullend onderzoek geïnteresseerd bent maken wij een offerte op maat voor u.

Hoe ziet een onderzoekstraject eruit?

Een onderzoekstraject begint altijd met een intakegesprek. Hierin wordt de onderwijssituatie van uw kind besproken en komen we samen tot de hulpvragen en de onderzoeksmiddelen die nodig zijn om deze vragen te beantwoorden. Tijdens dit gesprek wordt ook een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Voor een intelligentieonderzoek is één dagdeel nodig. Twee à drie weken na het onderzoek is het verslag af. In dit verslag staan de onderzoeksresultaten met een daarop gebaseerd handelingsgericht advies. Dit verslag wordt met u nabesproken door een van de specialisten van de Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam.